Jou privaatheid
Jou privaatheid is vir ons belangrik. Om jou privaatheid beter te beskerm verskaf ons hierdie kennisgewing wat ons aanlyn inligtingspraktyke verduidelik en die keuses wat jy kan maak oor die manier waarop jou inligting ingesamel en gebruik word. Om hierdie kennisgewing maklik te vind, stel ons dit beskikbaar op ons tuisblad en op elke punt waar persoonlik identifiseerbare inligting versoek kan word.

Versameling van persoonlike inligting
Wanneer u Internet Marketing Blog 101 besoek, sal die IP-adres wat gebruik word om toegang tot die webwerf te verkry, saam met die datums en tye van toegang aangeteken word. Hierdie inligting word suiwer gebruik om tendense te ontleed, die webwerf te administreer, gebruikers se beweging op te spoor en breë demografiese inligting vir interne gebruik in te samel. Die belangrikste is dat enige aangetekende IP-adresse nie aan persoonlik identifiseerbare inligting gekoppel is nie.

Skakels na derdeparty-webwerwe
Ons het skakels op hierdie webwerf ingesluit vir jou gebruik en verwysing. Ons is nie verantwoordelik vir die privaatheidsbeleide op hierdie webwerwe nie. U moet daarvan bewus wees dat die privaatheidsbeleide van hierdie werwe van ons eie kan verskil.

Wysigings aan hierdie privaatheidsverklaring
Die inhoud van hierdie verklaring kan te eniger tyd na ons goeddunke verander word.

As jy enige vrae het oor die privaatheidsbeleid van InternetMarketingBlog101.com, kan jy die eienaar van hierdie webwerf direk kontak by freedom [at] internetmarketingblog101.com

Laas opgedateer Son, 04 Mei 2014 12:52